Šta je coaching?

Coaching je razvojni i integrativni proces u kome, uz pomoć i podršku coacha, osvetljavate stanje u kome se nalazite trenutno, definišete u kom pravcu želite da idete, šta Vas u tome sprečava i kako na najbolji mogući način da dođete do svog cilja. Sve to uz upoznavanje i razvoj Vaših poznatih, i otkrivanje do tad neotkrivenih, resursa i sposobnosti.

U toku coaching procesa se ciljano radi na poboljšanju neželjenog ponašanja, primenom određenih pitanja i posebno dizajniranih modela i tehnika. U najvećoj meri coaching proces se oslanja na tehnike i metode iz NLP metodologije (Neuro Lingvističko programiranje), vodeće svetske metodologije iz oblasti ličnog razvoja. NLP modeli, metode i tehnike pomažu u otkrivanju I razvoju Vaših potencijala, upoznaju Vas sa Vašim podsvesnim procesima, I pomažu Vam da Vaše ponašanje usmeriite I korigujete na način koji će Vam omogućiti veći uspeh, zadovoljstvo I bolju komunikaciju, unaprediti proces donošenja odluka.

Coaching metode su više orijentisane ka rešenjima nego ka problemima. Sam proces se prilagođava individualno svakom klijentu, pružajući mu podršku za ostvarenje na ličnom, porodičnom, poslovnom ili partnerskom planu.

O temi i intenzitetu coachinga odlučuje sam klijent, čija spremnost na rad i promenu je osnovni preduslov za pozitivne rezultate coaching procesa. O tome se razgovara na uvodnoj, besplatnoj sesiji, u toku koje se klijent i coach međusobno predstavljaju, kada se klijent bliže upoznaje sa osnovnim principima coachinga i metodologijom rada i kada zajednički sa coach-om donosi odluku da li će I na koji način nastaviti rad zajedno.

 

Na čemu je fokus?

 • Na REŠENJE – umesto na iskustva iz prošlosti ili razloge za trenutno nezadovoljstvo.
 • Na KLIJENTA – poverenje se ukazuje Vašim unutrašnjim resursima i veštinama poštujući Vaše planove i ciljeve. Coaching je zona gde se ne savetuje, već podržava.
 • Na AKCIJU – sprovodi se kreativno osmišljenim koracima, koji vode ka fundamentalnim promenama u stavu, ponašanju i formiranju Vaših novih navika.

Ko je coach i šta od njega da očekujete?

Coach je pre svega osoba koja voli ljude, kojoj je stalo da ostvarite željenu promenu i da postanete bolja i zadovoljnija osoba nego što ste bili ranije.

Uloga coacha je višestruka:

 • pažljivo Vas sluša, i što je još važnije, čuje o čemu govorite
 • pruža Vam podršku na putu ličnog razvoja
 • motiviše Vas i daje Vam ‘’vetar u leđa’’, posebno u situacijama kada sumnjate u sebe i svoje sposobnosti
 • pokreće Vas na akciju
 • postavlja ciljana pitanja, ponekad provokativna, sve u cilju da sami dođete do pravog odgovora, onog koji predstavlja rešenje za Vašu situaciju
 • ohrabuje Vas I usmerava u pravcu ostvarenja željenog cilja
 • gradi sa Vama odnos zasnovan na poverenju
 • pomaže Vam da steknete nove uvide u postojećim situacijama i time promenite način delovanja

Šta coach ne radi:

 • ne procenjuje Vas i ne osuđuje
 • ne donosi odluke u Vaše ime
 • ne daje savete
 • ne zadržava se na problemu
 • ne bavi se terapeutskim radom

U čemu je razlika između coaching i ostalih metodologija ličnog razvoja?

Coaching vs mentoring: U mentorstvu osoba koja je mentor prenosi određena znanja, veštine ili iskustva mlađoj i manje iskusnoj osobi. Mentor je osoba koja bi trebalo da zna odgovore na postavljena pitanja, dok je u coaching obrnut pravac pitanja: coach je taj koji pita a klijent zna odgovore.

Coaching vs konsalting: Konsalting se odnosi na davanje saveta i preporuka korišćenjem lične ekspertize u određenoj oblasti; uglavnom se radi sa celom firmom ili sa njenim delovima, dok je coaching process koji podrazumeva prvenstveno rad sa pojedincima, bez davanja saveta i preporuka.

Coaching vs psihoterapija: Psihoterapija je usmerena na tretman poremećaja u ponašanju zbog mentalnog oboljenja ili bilo kog drugog stanja, korišćenjem psiholoških metoda i tehnika. Uglavnom je usmerena na problem i prošlost, za razliku od coaching gde je fokus na ciljevima i na budućnosti.

Coaching vs trening: Trening je baziran na prenošenju veština, nastavi i podučavanju, kroz koje se osobe obučavaju novim veštinama ili znanjima. Iako coaching proces uključuje pomenuto, suština coaching procesa je u tome da, postavljanjem pitanja I primenom određenih metoda i tehnika, osoba se podstiče da sama da odgovore na svoja pitanja,a sve u cilju postizanja progresa.

 

Šta ćete VI DOBITI korišćenjem usluga coachinga?

 • Razjasnićete stanje u kome se trenutno nalazite, kao i buduće željeno stanje
 • Naučićete da postavljate svoje ciljeve I da preuzimate odgovornost za njihovo postizanje

Dobiićete podršku za sledeće:

 • Da prepoznate šanse za novi početak ili za promenu postojeće situacije na ličnom, porodičnom, partnerskom ili poslovnom planu
 • Da pronađete odgovore na Vaša pitanja
 • Da otkrijete nova rešenja i ideje
 • Da Vašoj deci budete primer osobe u koju želite da odraste
 • Da kreirate za sebe podržavajuća uverenja
 • Da prevaziđete stare obrasce ponašanja

Ostvarićete višestruke uvide u:

 • svoje resurse koji su Vam potrebni za ostvarenje cilja
 • vrednosti kojima težite
 • postojeća ograničavajuća uverenja / obrasce ponašanja

Unapredićete:

 • komunikaciju sa sobom i svojim okruženjem
 • proces donošenja odluka i motivacije

Ukratko, moj poziv kao coacha je da Vam pomognem i podržim Vas u tome da:

 • umanjite ili otklonite nezadovoljstvo,
 • prevaziđete problem koji Vas muči,
 • ostvarite svoj cilj,
 • postanete zadovoljniji svojim životom,
 • budete bolji i uspešniji u onome što je za Vas važno.